Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

GiỚI THIỆU BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM


Đây là bộ đi thi trắc nghiệm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm có 15 đề. Bộ đề này sử dụng tốt trong kiểm tra, đánh giá lấy điểm điều kiện trong giảng dạy tín chỉ.

Có thể Downloat ở địa chỉ sau: Mục Tư liệu. Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: