Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

TỔNG MỤC LỤC 50 NĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ (1954-2004)


Vào tháng 6-1954, Tập san Văn Sử Địa chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Đến tháng 3-1959, tiếp sự nghiệp của Tập san Văn Sử Địa, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử bắt đầu được ấn hành. Năm 2004, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử vừa tròn 50 năm có mặt trên diễn đàn báo chí Việt Nam với tư cách là một tờ tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan ngôn luận của giới sử học Việt Nam. Từ số đầu tiên cho đến năm 2004, Tạp chí đã xuất bản được 391 số (trong đó có 48 số Tập san Văn Sử Địa và 343 số Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử) tập hợp 3.782 luận văn nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lý luận - chính trị, các nhà giảng dạy bộ môn lịch sử và của đông đảo cộng tác viên - những người yêu thích lịch sử.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Xin trân trọng giới thiệu (bản PDF và Word)!

Download tại địa chỉ: https://sites.google.com/site/tainguyensohoa/home/tai-lieu-tieng-viet/tv2

Không có nhận xét nào: