Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: VIỆT NAM CÁI NHÌN ĐỊA – VĂN HÓANăm 1998, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Hà Nội xuất bản ấn phẩm: Việt Nam cái nhìn địa – văn hoá của GS. Trần Quốc Vượng. Trong Lời thưa trước, GS. Trần Quốc Vượng bộc bạch: Văn hoá là một thực thể, có sự vận động trong không gian và thời gian. Nhìn theo chiều thời gian, văn hoá Việt Nam là một diễn trình lịch sử có những quy luật phát triển của nó. Nhìn trong không gian, văn hoá Việt Nam có sự vận động qua các vùng/xứ/miền khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam lại là một quốc gia đa tộc người. Và những yếu tố đó tác động đến sự hình thành, phát triển bản sắc văn hoá Việt Nam. Viết cuốn sách, GS. Trần Quốc Vượng mong muốn cắt nghĩa bản sắc văn hoá Việt Nam trên cơ sở những đường, nét vẽ về văn hoá vùng miền khác nhau.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!
Download toàn văn công trình tại: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: