Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Đề cương môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN đã biên soạn Tập bài giảng phục vụ môn học và đi kèm với Tập bài giảng là Đề cương môn học.

Có thể Download Đề cương môn học tại địa chỉ: Mục Phục vụ giảng dạy, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: