Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

BẢN BÁO CÁO MẬT: VỀ TỆ SÙNG BÁI CÁ NHÂN VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA NÓTháng 2-1956, Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX được tổ chức, khẳng định đường lối cùng tồn tại hoà bình, nêu khả năng tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường hoà bình. Cũng tại Đại hội này, một sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra: Khrushchev - Bí thư thứ nhất Ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đọc Báo cáo mật (gọi là "mật" vì nó được đọc trong phòng kín, ngoài các đại biểu Liên Xô, không đại biểu nào có được). Sau đó, bản Báo cáo này được phát cho trưởng các phái đoàn Đảng Cộng sản khác (như Togliatti -Ý, Thorez -Pháp, Chu Đức -Trung Hoa, Trường Chinh -Việt Nam…) và xuất hiện toàn văn trên báo chí nhiều nước phương Tây, làm chấn động dư luận không chỉ ở các nước XHCN, mà ở cả các nước thuộc khối TBCN. Đây có thể coi là đòn đánh đầu tiên vào tệ sùng bái cá nhân vốn tồn tại và ngày càng trầm trọng ở nhiều nước XHCN nhưng không chỉ không được thừa nhận, mà thậm chí là còn được che dấu. Đây cũng là một trong những dấu mốc đánh dấu sự phân liệt ngày càng sâu sắc hơn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành nguyên cớ làm trầm trọng hơn mâu thuẫn giữa hai nước XHCN đầu đàn: Liên Xô – Trung Quốc.

Có thể Download tài liệu tại địa chỉ: Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: