Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM


Năm 2004, Nhà xuất bản Giáo dục cho tái bản cuốn sách: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Những nhân vật được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách đều là những người có những công lao, những đóng góp to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây là cuốn từ điển rất tiện cho việc tra cứu về những nhân vật lịch sử có trong chương trình lịch sử bậc phổ thông và đại học; vì thế, rất thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập lịch sử.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!
Download toàn văn công trình tại: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: