Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: “NATO TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (1949-1991)"


Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu về lịch sử quân sự thế giới trong các cơ quan, đơn vị và nhà trường quân đội cũng như của đông đảo bạn đọc, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn "NATO trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1949-1991)" (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 2007). Sau khi làm sáng tỏ nguyên nhân, mục đích ra đời khối liên minh quân sự lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, các tác giả tái dựng quá trình hình thành và phát triển của NATO theo từng giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đó, các tác giả  trình bày những đặc điểm tình hình thế giới tác động đến các chiến lược quân sự của NATO và nội dung cơ bản của các chiến lược này; trên cơ sở đó phân tích sự phát triển của NATO về cơ cấu tổ chức, bao gồm tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức chiến trường cũng như sự phát triển về lực lượng, vũ khí trang bị chủ yếu cùng với những hoạt động của Khối, chủ yếu trên lĩnh vực quân sự, cho đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Download tại: Mục Tài liệu tiếng Việt, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: