Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

GIỚI THIỆU TẬP VII, VIII VÀ TẬP IX CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Tiếp theo Seri bài giới thiệu bộ sách 9 tập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Trang Web TRI THỨC tiếp tục giới thiệu tập VII, VIII và tập IX. Tập VII: Thắng lợi quyết định năm 1972, gồm 5 chương, từ chương 27 đến chương 31, trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ về cuộc chiến đấu của quân và dân Việt Nam bảo vệ miền Bắc và tiến công chiến lược ở miền Nam, chiến trường Đông Dương; về cuộc đấu trí, đấu não gay go trên mặt trận chính trị và ngoại giao. Tập VIII: Toàn thắng, gồm 5 chương, từ chương 32 đến chương 36, mô tả, phục dựng giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Tập IX: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử, gồm 6 chương, từ chương 37 đến chương 42, tập trung luận giải, phân tích những nội dung, đặc điểm  cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trên cơ sở đó, đúc rút những bài học lịch sử.

Không có nhận xét nào: