Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

GIỚI THIỆU TẬP V VÀ TẬP VI CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCTiếp theo Seri bài giới thiệu bộ sách 9 tập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Trang Web TRI THỨC tiếp tục giới thiệu tập V và tập VI; trong đó, tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, gồm 4 chương, từ chương 19 đến chương 22, trình bày những nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương, gồm 4 chương, từ chương 23 đến chương 26, trình bày một cách khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường ba nước Đông Dương những năm 1969-1971 – giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến tranh.

Download tập V và tập VI tại địa chỉ:Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: